فارسی نهم جلسه اول

حجم فایل : 3.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
بنام خدا فارسی نهم


درس اول
آرایه : لیل و نهار تضاد/بهار و نهار جناس
توجه قضاوت نکردن لیل و نهار اشاره به مساوی بودن طول شب و روز در سال داردکه دوباره اتفاق می افتد 1 ابتدای بهار 2- ابتدای پاییز

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحر و تماشای بهار
آرایه : واج آرایی «د» /که و به جناس /دل مجازا احساس و عاطفه
نکته ی دستوری : آفرینش (آفرین+ ش) مشتق/که در مصرع دوم به معنی کسی که ،ضمیر مبهم است/همه بدل
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند افراز
آرایه : در و دیوار مراعات نظیر /دیوار وجود اضافه تشبیهی /برو در جناس
توجه : «ت» در فکرت ضمیر نیست بلکه مربوط به خود کلمه «فکرت» است
این همه نقش عجب بر در در دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
آرایه :
کوه و دریا و درختان مراعات نظیر بیت تلمیح دارد به آیه 44 سوره اسراء :ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا کوه و دریا درختان ،همه در تسبیح اند نه همه مستمعی فهم کند این اسرار
آرایه : خوا ب سحر و خفته مراعات نظیر /سر و سحر جناس/خواب جهالت اضافه تشبیهی /سر از خواب برداشتن کنایه از آگاهی و بیداری
نکته ی دستوری : «ت»در خبر ،نهاد استیا به این صورت هم می آید خبر برای توهست (برای تو مسند)/خفته صفت جانشین اسم ای انسان خفته
خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردارد؟
آرایه :بنفش و نرگس مراعات نظیر /چو بنفشه تشبیه/در و سر جناس /بنفشه در این بیت نماد غفلت و سرافکندگی/نرگس ،نماد بینایی و آگاهی است/سرغفلت در پیش گرفتن کنایه
نکته ی دستوری : «حیف» نقش مسندی دارد /ی در خوابی ، به معنی «هستی» فعل اسنادی است
تا کی چو بنفشه ،سر عقلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیمار
آرایه :چوب مجازا درخت/گل و خار تضاد
نکته ی دستوری : هر دو مصرع ،استفهام انکاری است/صد برگ صفت مرکب
که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟ یا که داند که برآرد گل صد برگ ازخار؟
آرایه :حیران شدن عقل و عاجز بودن فهم تشخیص/عنب و انار مراعات نظیر/حقه یاقوت انار مراعات نظیر /حقه یاقوت انار اضافه تشبیهی (انار به کیسه ای پر از یاقوت تشبیه شده است
عقل حیران شود از خوشه زرین عقب فهم ،عاجز شود از حقه ...